Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej w dniu 25 lipca 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Wyniki kontroli NIK są w pewnym sensie fotografią stanu państwa, poszczególnych jego obszarów. Cieszymy się tam, gdzie ta fotografia pokazuje dobre funkcjonowanie instytucji państwa, ale niepokój budzą te wyniki kontroli, które pokazują stan patologii w różnego rodzaju obszarach.

NIK jest może jedną z ostatnich instytucji bardzo dużego zaufania publicznego, dlatego trzeba się zastanowić, jak zwiększyć skuteczność wykonywania zaleceń i wniosków pokontrolnych, które Izba formułuje. Wnioski mają dwojaki charakter. Są wnioski, które mówią o wprowadzeniu zmian organizacyjnych, które chcą usprawnić pracę różnych instytucji, na przykład wnioski dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Ale są również wnioski adresowane ad personam, które powinny być wykonane niezwłocznie, a tak często nie jest. W tym kontekście chcę wspomnieć o sprawie spółki Elewarr. Ona tu była na różne sposoby już omawiana. Odkryliście państwo różnego rodzaju powiązania, które wskazują na wykorzystywanie majątku państwowego w sposób pazerny, chciwy, do celów prywatnych, Najwyższa Izba Kontroli to wskazała i udowodniła. Jest natomiast inne pytanie: Jak zapewnić, by te wnioski były skutecznie egzekwowane? Czy powinny być rekontrole, które pan zresztą zapowiedział w tym przypadku? Czy też trzeba zastanowić się nad zmianami legislacyjnymi natury konstytucyjnej, które w inny sposób będą sytuowały Izbę, by te wnioski, które państwo przedstawiacie i których realizację rekomendujecie, były przez organy państwa wykonywane? Dziękuję.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.