Posiedzenie nr 28 w dniu 19-10-2016

2. i 3. punkt porządku dziennego:


  2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881). 
  3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 917).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Bardzo przepraszam za spóźnienie.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chcę skupić się na ocenie tej części budżetowej, która obejmuje rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. Oczywiście jestem przekonany, że sytuacja ekonomiczna wsi nie zależy tylko od transferu środków budżetowych dedykowanych mieszkańcom wsi czy też rolnikom. Bo przecież realizowany przez rząd pani premier Beaty Szydło program 500+ to jest program, który w kwocie ponad 11 mld zł rocznie trafia do rodzin mieszkających na wsi. Pewnie podobny mechanizm będzie działał również przy programie dotyczącym mieszkalnictwa. Z wielką nadzieją analizujemy – komisja rolnictwa już się tym zajmowała – program kojarzony z pańskim nazwiskiem, program Prawa i Sprawiedliwości, który w znacznej mierze dotyczy obszarów poza miastami, dotyczy rozwoju terytorialnego, społecznego.

    Jest szereg zapisów, które są dla wsi bardzo korzystne, ale koncentrując się na częściach 32., 33. i 35. budżetu, chcę podać bardzo konkretne i obiektywne dane. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wzrastają rok do roku z 8400 mln do 9700 mln zł, jest to wzrost o 15,5%. Utrzymujemy na dotychczasowym praktycznie poziomie wsparcie dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ogółem wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzrastają rok do roku o ponad 1 mld zł – z 26,6 mld do 27,6 mld zł. Budżet zabezpiecza wszystkie potrzeby instytucji rządowych wspierających rolnictwo oraz środki na realizację ich zadań, zabezpiecza środki na sprawne i niezagrożone funkcjonowanie tych instytucji. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Inspekcja Weterynaryjna, tak ważna w związku z chorobą ASF, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w każdym województwie mają zapewnione środki na funkcjonowanie.

    Istotnie zwiększamy środki w niektórych pozycjach. Wymienię tutaj np. wzrost środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rolniczych o 62,5%, wzrost środków na działalność badawczo-rozwojową z 52 mln do 80 mln, tj. wzrost w stosunku do środków z roku 2016 o 54%. To pokazuje, że realizowane są nie tylko proste transfery środków, które mają zapewnić funkcjonowanie instytucji, ale też to, co stanowi clou polskiego rozwoju w najbliższych latach, co jest zapisane w programach rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli postawienie na badania, na innowacyjność, na rozwój poprzez naukę również w budżecie, za który odpowiada minister rolnictwa.

    Wreszcie ogromna kwota, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę, o której pan premier Morawiecki wspominał w swoim wystąpieniu, dotyczy zmiany systemu ratowania rolników w sytuacji klęsk żywiołowych, których jest coraz więcej, które wynikają prawdopodobnie ze zmian klimatu. Co roku jesteśmy doświadczani bądź wymarznięciami, bądź suszą, bądź deszczami nawalnymi, w niektórych częściach Polski powodziami itd., itd. Dotychczasowa pomoc państwa nie jest oceniana przez rolników dobrze. Ona jest incydentalna, często brakuje środków w budżecie. Mówię tu o wielu latach. System szacowania tych strat jest wysoce nieprecyzyjny, a w wielu przypadkach wręcz patologiczny. Dlatego należy iść po rozum do głowy i opierając się na doświadczeniach innych, którzy mają zmiany klimatyczne może nawet bardziej dokuczliwe niż u nas, np. Stanów Zjednoczonych, należy wprowadzić system ubezpieczeń ze wsparciem z budżetu do takiego poziomu, który pozwoli rolnikom korzystać z tego systemu bez nadmiernych obciążeń. Taki system jest tworzony na naszych oczach.

    Proszę państwa, do tej pory w kolejny latach na wsparcie budżetowe przeznaczaliśmy co roku, również nasi poprzednicy, ok. 200 mln zł. W 2017 r. ta kwota rośnie wielokrotnie. Będzie 917 mln zł na wsparcie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt. Jest to wzrost ponad 4,5 razy. Boję się, że może zabraknąć chętnych rolników do tego ubezpieczenia. Dlatego trzeba również przeprowadzić pewną akcję wyjaśniającą, ale jest to historyczna zmiana dotycząca zabezpieczenia polskich rolników przed nieszczęściami wynikającymi z klęsk, które przecież dotykają produkcję rolniczą w stopniu wyjątkowym i często.

    Proszę państwa, chcę powiedzieć, że ten budżet jest budżetem historycznym jeszcze z innego powodu. Do tej pory mieliśmy taką narrację partii, która mówiła, że reprezentuje środowisko rolnicze, reprezentuje rolników – mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym – zgodnie z którą…

    (Głos z sali: Nie ma jej na sali.)

    …ta mała partia walczy z tym mocniejszym koalicjantem, żeby wywalczyć środki dla polskiej wsi, wyciska brukselkę, macha szabelkami. Przez ostatnie 8 lat to tłumaczenie PSL było takie: ta liberalna Platforma nie chce dawać pieniędzy na obszary wiejskie i tylko dzięki determinacji polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego cokolwiek na tę wieś wpływa. Jak Rejtan darli tę koszulę i machali tymi szabelkami. Wcześniej robili to z SLD. Okazuje się, proszę państwa, że pierwszy rok, kiedy Prawo i Sprawiedliwość tworzy swój autorski budżet, kiedy nie ma PSL-u, budżet zapewnia środki na funkcjonowanie wszystkich instytucji, które zajmują się rolnictwem, zapewnia środki na współfinansowanie unijne, zapewnia ogromny przyrost środków na ubezpieczenia, czyli okazuje się, że odpowiedzialność za rolnictwo nie musi być przypisywana tylko jakiemuś uzurpatorowi, który mówi, że tylko jego obecność w koalicji rządzącej może bronić interesów wsi. Bardzo się cieszę, jest to dla mnie powód do dumy, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia ogólnonarodowa wzięła odpowiedzialność również za polskie rolnictwo, efektem czego jest m.in. ten budżet. To dobrze rokuje na przyszłość. Bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.