Posiedzenie nr 22 w dniu 05-07-2016

13. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 673 i 688).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poprawiamy ustawę, która weszła w życie 30 kwietnia tego roku, regulującą obrót ziemią rolniczą w Polsce. Jest to ustawa historyczna i pomimo krytycznych uwag ze strony opozycji uważam, że ta ustawa dobrze służy polskiemu rolnictwu, wprowadza zasadę dostępności ziemi rolniczej dla rolników.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Ha, ha, ha.)

    (Poseł Artur Dunin: Krzysiek…)

    Oczywiście zapewne naruszyła szereg interesów, przede wszystkim osób, które wykorzystywały ziemię wyłącznie jako lokatę kapitału, przejmując ziemię często za niewielkie pieniądze od będących w desperacji finansowej czy trudnych sytuacjach rodzinnych rolników, zapewne uderzyła w interesy deweloperów, zapewne uderzyła w interesy rolników z Europy Zachodniej, którzy chcieli tę ziemię nabywać.

    (Poseł Dorota Niedziela: Zapewne uderzyła w interesy rolników polskich.)

    Natomiast nie wprowadziła wbrew temu, co często do tej pory jest opowiadane, jakichś barier dla ludzi, którzy chcą zostać rolnikami w Polsce, którzy chcą założyć gospodarstwo. Również tym wszystkim, którzy mieszkają poza obszarami wiejskimi, umownie: w mieście, jeżeli chcą się przeprowadzić na obszary wiejskie, ta ustawa oczywiście takie możliwości daje.

    (Poseł Artur Dunin: Właśnie nie daje.)

    Ta ustawa również, proszę państwa, zakłada – zresztą informował o tym minister rolnictwa i wiceminister Babalski, który tę ustawę prowadzi – że jeżeli pojawią się różnego rodzaju problemy z jej wdrażaniem, będziemy tę ustawę poprawiali. Taki problem pojawił się na styku z bankami, jeśli chodzi o problem kredytowania inwestycji na nieruchomościach rolnych. Okazuje się, że banki, które wcześniej nie kwestionowały tego zapisu, który znalazł się w ustawie z sierpnia ub.r., przyjętej przez poprzednią koalicję, nagle podniosły larum, stwierdzając, że nie będą kredytować inwestycji na nieruchomościach rolnych, ponieważ zapis ustawy utrudnia wprowadzenie zabezpieczeń hipotecznych. Jest wiele innych zabezpieczeń kredytów i pożyczek, ale jeżeli banki uważają, że jest problem ustanowienia hipoteki i ustalenia wartości tej hipoteki na nieruchomościach rolnych, to chcemy tę ustawę w tym zakresie zmienić.

    (Poseł Zbigniew Ajchler: Oj, Krzysztofie, Krzysztofie…)

    Jeden z zapisów poprawki tego dotyczy.

    (Poseł Artur Dunin: Ale mówiliśmy o tym.)

    Również jest pewna może i nielogiczność, ale wynikająca z niewielkiej skali tego zjawiska. Jeżeli rolnik prowadzi działalność rolniczą w ramach spółki prawa handlowego, to chcemy ograniczyć Agencji Nieruchomości Rolnych stosowanie prawa odkupu również akcji i udziałów, nie tylko nieruchomości rolnych, jeżeli zbywanie, przepływ akcji i udziałów odbywa się między osobami bliskimi. Wydaje się, że jest to rozwiązanie dość logiczne.

    Jeżeli będzie potrzeba, to również w kolejnych miesiącach ta ustawa będzie poprawiana, by wyeliminować wszystko, co byłoby nielogiczne, co blokowałoby wykorzystanie ziemi rolniczej przede wszystkim na cele rolnicze, ale jednocześnie twardo będziemy stali na straży polskiej ziemi.

    Chcę, korzystając z faktu, że zajmujemy się tą ustawą, zgłosić poprawkę, która rozszerza katalog podmiotów publicznych, które mogą kupować ziemię rolniczą, o parki narodowe. Uważamy to za istotne również ze względu na fakt, że część rolników, którzy gospodarują na terenie parków narodowych i mają ogromne problemy z prowadzeniem racjonalnej działalności rolniczej ze względu na ograniczenia przyrodnicze, które na terenie parku występują, chce te swoje nieruchomości…

    (Poseł Artur Dunin: Ale wy je niszczycie, lasy wycinacie.)

    …sprzedać. Nie widzę żadnego powodu, by parki, które realizują zasadę zrównoważonego rozwoju i troszczą się o przyrodę, nie miały podstawy prawnej, by te nieruchomości na terenie parków, które rolnicy chcą…

    (Poseł Dorota Niedziela: A rolnicy nie?)

Video

    …sprzedać, mogły kupić. Parki zresztą przygotowują się do tego, mają odpowiednie środki i są przygotowane do rozszerzenia upraw również na te zbywane przez rolników grunty. Dlatego uważamy, że tego typu rozwiązanie jest jak najbardziej logiczne.

    Dlatego też chcę stwierdzić w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, że te zmiany, które zostały zaproponowane w sprawozdaniu komisji i omówione przez pana posła Dudę, akceptujemy, a na ręce pana marszałka zgłaszam poprawkę do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która rozszerza katalog podmiotów publicznych uprawnionych do kupna gruntów rolnych. (Dzwonek) Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.