Posiedzenie nr 15 w dniu 30-03-2016

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363).

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam wielki zaszczyt przedstawić stanowisko Prawa i Sprawiedliwości odnośnie do tej rzeczywiście jednej z najważniejszych ustaw, nad jakimi ten Sejm proceduje. Zdaję sobie również sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas wszystkich, ponieważ sprawa dotyczy ustawy, na którą od lat czekają polscy rolnicy, która jest bardzo ważna również dla przyszłości naszego społeczeństwa, gdyż dotyczy ochrony polskiej ziemi rolniczej, która jest podstawą bezpieczeństwa żywnościowego narodu.

    Ziemia rolnicza na całym świecie, w Polsce również, jest dobrem, które kurczy się w zastraszającym tempie, dlatego jej ochrona jest dla nas szczególnie ważna. Rozumiem, że tak ważna rzecz, tak ważna sprawa, tak ważna ustawa jak ta, która dotyczy terytorium Polski, budzi wielkie emocje. Jednak to, co w ostatnich tygodniach miało miejsce na polskiej wsi, ilość kłamstwa przekazywanego rolnikom na organizowanych różnego rodzaju spotkaniach przekroczyła, moim zdaniem, wszelkie granice dopuszczalne w polityce. (Oklaski) Straszono rolników nacjonalizacją, tym, że jak w latach 50. zapewne ruszą trójki partyjne, żeby zabierać chłopu ostatnią krowę, rozorywać granice, zgarniać resztę zboża ze strychu. Taki przekaz budowany był dla polskich rolników: że nie będzie można przekazywać ziemi dzieciom, że nie będą…

    (Poseł Artur Dunin: Tyż prawda.)

    …szanowane niezbywalne prawa własności, prywatnej własności, która jest przecież chroniona również konstytucją. Taki przekaz próbowano zbudować dla polskiej wsi.

    Ustawa, do której cały czas jeszcze zgłaszamy poprawki – pracowaliśmy intensywnie wiele, wiele godzin w komisji rolnictwa, zgłoszę również dodatkowe wyjaśnienia w postaci poprawek…

    (Poseł Artur Dunin: Czyli też na kolanie pisana ustawa.)

    …które w sposób jeszcze bardziej klarowny, jasny wytłumaczą nasze intencje – jest to ustawa, na którą oczekują polscy rolnicy.

    Wprowadzamy rozwiązania, które chronią polską ziemię rolniczą, analogicznie jak ma to miejsce w wielu krajach zachodniej Europy. W uzasadnieniu, długim i szczegółowym, z którym zapewne wielu dyskutantów się nie zapoznało, podajemy również przykłady bardziej radykalnych, bardziej restrykcyjnych form ochrony gruntów w innych krajach Unii Europejskiej niż to, co proponujemy w Polsce. Ta informacja może jest potrzebna przede wszystkim tym, dla których prawodawstwo krajów starej Unii jest jakimś mitycznym wzorem do naśladowania, do tworzenia polskich przepisów.

    Ustawa chroni polską ziemię przed niekontrolowanym wykupem przez obcokrajowców. Zapewnia prawo rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych, które są podstawą ustroju rolnego w Polsce, podstawą zapisaną w konstytucji. Zabezpiecza grunty państwowe przed spekulacją, która miała miejsce w ostatnich latach. Zapewnia niekwestionowane prawo właścicieli ziemi do swobodnego dysponowania nią w ramach stosunków rodzinnych, tj. dziedziczenia, spadków, darowizn. Nie wyklucza również możliwości przekazywania gruntów na cele nierolnicze – infrastruktury komunikacyjnej, jako tereny budowlane, przemysłowe.

    To my, proszę państwa, dajemy polskim samorządom wyjątkową władzę, prawo decydowania o tym, w jakich kierunkach ma się rozwijać każda gmina. Chcemy tą ustawą przeciwdziałać chaosowi urbanistycznemu, temu niekontrolowanemu, podnoszonemu bardzo mocno przez samorządowców bałaganowi, który często jest związany z budownictwem na wsi. Ta ustawa spełnia szereg praktycznych, utylitarnych celów, nie tylko związanych bezpośrednio z gruntami rolnymi.

    Dlatego jestem przekonany, że będzie dobrze służyła polskiemu rolnictwu, będzie dobrze służyła polskiej gospodarce, będzie ważnym krokiem, chroniącym na wiele lat, może pokoleń, polską ziemię, która jest naszym cennym dobrem narodowym, jest dobrem nas wszystkich.

    Zgłaszam na ręce pana marszałka dodatkowe rozwiązania, nad którymi będziemy procedowali w komisji rolnictwa, które w sposób, jak już wspomniałem, jeszcze bardziej logiczny, przejrzysty pokazują intencje wnioskodawców, intencje rządu Prawa i Sprawiedliwości (Dzwonek), tak by nikt nie był zaskoczony, by nikt nie miał wątpliwości, jak wielkim dobrem jest ta ustawa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.