Posiedzenie nr 6 w dniu 21-12-2015

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 127).

Poseł Sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski:

 Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie zawarte w druku nr 127 o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw zawartym w druku nr 121.

    Pan marszałek Sejmu, zgodnie z odpowiednim artykułem regulaminu Sejmu skierował w dniu 15 grudnia br. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy miało miejsce na posiedzeniu w dniu 16 grudnia. Wnioskodawcy tej ustawy podkreślili konieczność uelastycznienia powoływania i odwoływania osób na funkcje kierownicze w instytucjach podlegających ministerstwu rolnictwa, które zajmują się obsługą rolnictwa. Przewiduje się także wzmocnienie nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Ma to szczególne znaczenie dla zrealizowania zapowiedzianych, również przez ministra Krzysztofa Jurgiela, planów połączenia inspekcji odpowiedzialnych za urzędowy nadzór nad bezpieczeństwem żywności w jeden organizm – tak by to uprościć w sensie administracyjnym i zmniejszyć różnego rodzaju obciążenia związane z kontrolami, za które odpowiadają te inspekcje – jak również utworzenia agencji rozwoju obszarów wiejskich z połączenia trzech istniejących agencji rolnych i publicznego doradztwa rolniczego, tak by wszystkie narzędzia, jakimi państwo może dysponować w zakresie pomocy dla obszarów wiejskich, znalazły się w jednej instytucji.

    Wnioskodawcy w czasie rozpatrywania tego projektu wprowadzili szereg poprawek, które doprecyzowują kryteria stawiane powoływanym osobom.

    Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnosi, by Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Video

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.