Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 29 sierpnia 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

1. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam uwagi Prawa i Sprawiedliwości do uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Nasz klub jest przekonany, że poprawianie rozłogów gospodarstw rolnych jest działaniem korzystnym i zasługuje na poparcie. Procesy scaleniowe, szczególnie tam, gdzie rozdrobnienie pól jest największe lub budowa infrastruktury komunikacyjnej dzieli użytki rolne w sposób trwały, należy zintensyfikować. Niestety, przyjęta przez Sejm ustawa o scaleniach gruntów nie rozwiązuje wszystkich kwestii, które występują w tym procesie. Proponowaliśmy kompleksowe uregulowanie problemów scaleń w nowej ustawie, jednak głos Prawa i Sprawiedliwości został zbagatelizowany i nie doczekaliśmy się nowej ustawy.

Senat podjął próbę poprawienia dostrzeżonych wad w przyjętej ustawie, dlatego też poprawki, które ewidentnie korygują błędy ustawy sejmowej, klub Prawa i Sprawiedliwości poprze. Dotyczy to poprawek od 1. do 4.

Nie możemy jednak poprzeć poprawek, które pogarszają sytuację samorządów gminnych lub obywateli. Nie poprzemy poprawki 5., która narzuca na gminy obowiązek uiszczania uczestnikom scalenia dopłat, gdy przy wymianie gruntów nie jest zachowana ekwiwalentność. Jest to kolejny zły przykład przerzucania przez rząd obowiązków na gminy bez zapewnienia odpowiednich środków do ich realizacji.

Nie popraliśmy i nie poprzemy zmian w ustawie, które ograniczyły, wbrew zapisom Kodeksu postępowania administracyjnego, obywatelskie prawo do wszczynania postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych do końca terminu zasiedzenia. Senat w poprawce 7. uznał, że takie prawo dotyczy tylko spraw, które już się toczą. Co do zasady nie możemy poprzeć takiego ograniczenia praw obywatelskich.

Tak więc Prawo i Sprawiedliwość poprze poprawki eliminujące błędy legislacyjne, nie poprze zaś poprawek, które są de facto zamachem na wolności i prawa obywateli, ani poprawek przerzucających przez koalicję PO i PSL na samorząd gminny nowe ciężary bez odpowiednich środków. Tak czynić się nie godzi. Dziękuję bardzo.

2. Pani Minister! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chcę zadać pytanie natury trochę ogólniejszej, w kontekście realizacji scaleń w ostatnich latach. Wydaje się, że scalenie gruntów jest zjawiskiem ze wszech miar korzystnym – poprawia rozwój gospodarstwa, ułatwia dojazd do pól, zwiększa efektywność wykorzystania maszyn rolniczych, podnosi produktywność gospodarstwa. Wydaje się to logiczne. Jednak pomimo zachęt, pomimo różnych programów, które miały scalenia zdynamizować, przyspieszyć, jest to w Polsce zjawisko rzadkie, jest to prowadzone z wielkimi problemami i właściwie możemy powiedzieć, że w ostatnich latach jakiegoś istotnego przyrostu gruntów scalonych, w szczególności na południu Polski, tam gdzie to byłoby najbardziej uzasadnione, nie ma.    

Intryguje mnie pytanie, co jest tego przyczyną. Chciałbym zapytać pana ministra: Czy resort podejmował jakieś badania – może statystyczne, może ankietowe, może na podstawie konkretnych problemów występujących przy realizowanych scaleniach – co jest przyczyną, że polscy rolnicy, zapewne ludzie inteligentni, dostrzegający korzyści z procesu scaleń, tak niechętnie do tego podchodzą? Czy są to zaszłości historyczne, nieuregulowane sytuacje prawne, czy często podnoszona mentalność polskich rolników, nie wiem, ale wydaje się, że wszyscy chcielibyśmy, żeby tych scaleń było więcej (Dzwonek), i trzeba ustalić, co jest faktyczną przyczyną, że tego procesu de facto w Polsce nie ma. Dziękuję.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.