Archive for the ‘Wystąpienia sejmowe’ Category

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 25 lipca 2013 r.

128 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, panowie ministrowie, szanowni państwo. Rozmawiamy o temacie szalenie trudnym. Wydaje mi się, że większość z nas ma tylko częściową informację na temat złożoności wydobywania gazu z łupków. Sądzę również, że z faktu, iż jest to pewnego rodzaju nowe zjawisko w Europie, to nasze zachowania, nasze wypowiedzi często są obarczone […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 25 lipca 2013 r.

127 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, Wysokie Komisje. Chcę się krótko wypowiedzieć na ten temat – nie tylko jako rolnik i przedstawiciel mieszkańców wsi, ale również jako wiceminister, który nadzorował oświatę rolniczą. Jestem przekonany, że w tym bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu rolnictwa konieczność szybkiego, wielokierunkowego uzupełniania wykształcenia rolniczego jest sprawą poza wszelką dyskusją. Bardzo często […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 24 lipca 2013 r.

126 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni goście. Nie wiem, jaki będzie los tego konkretnego projektu konsolidacji instytucji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Mam też duże wątpliwości co do kierunków zmian. Natomiast wydaje się, że musimy zrobić coś w Polsce, co zapewni, że urzędowy nadzór nad bezpieczeństwem żywności będzie faktyczny i skuteczny, gwarantujący bezpieczeństwo […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 23 lipca 2013 r.

125 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie ministrowie, jestem przekonany, że program organizacji rynków hurtowych z połowy lat 90. był jednym z najbardziej udanych i sensownych programów wsparcia publicznego, państwowego dla polskiego rolnictwa. Przypomnę, że jego celem było przede wszystkim zapewnienie pomocy w zorganizowaniu centrów logistycznych dla rozproszonej produkcji warzywniczej, kwiaciarskiej, w części […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 25 lipca 2013 r.

Informacja bieżąca   Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wsparcie obszarów wiejskich ze środków polityki spójności jest warunkiem sine qua non utrzymania tendencji rozwojowych na polskiej wsi w najbliższych latach, szczególnie po dramatycznie złych wynikach negocjacji dotyczących środków unijnych na drugi filar wspólnej polityki rolnej. Przez nieudolne negocjacje rządu Platformy i PSL – trudno zresztą […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 23 lipca 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wszelkie działania, które usprawnią proces scalania i wymiany gruntów, trzeba popierać. To dotyczy nie tylko rozłogów gospodarstw, w szczególności na południu Polski, gdzie ze względów historycznych […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 11 lipca 2013 r.

124 posiedzenie Komisji 1. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pani minister. Jest poza wszelką dyskusją, że gospodarowanie w górach jest znacznie trudniejsze niż na nizinach – choćby ze względu na klimat, krótszy sezon wegetacyjny czy nachylenie stoków, wymagające specjalistycznego sprzętu i większego zużycia paliwa; są problemy z dojazdem do pól etc., etc. Jeżeli w tej sytuacji […]

Wystąpienia posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w debacie parlamentarnej 10 lipca 2013 r.

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie:  1) ustanowienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian,  2) ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian,  3) ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian,  4) ludobójstwa dokonanego przez OUN – UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach 1939-1947,  5) uczczenia 70. rocznicy […]

Wystąpienie posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 20 czerwca 2013 r.

119 posiedzenie Komisji Panie przewodniczący, szanowna Komisjo. Nasza Komisja i ja osobiście – również trochę jak Katon, cały czas przypominający o zburzeniu Kartaginy – na okrągło mówimy o tym, że trzeba wesprzeć procesy modernizacyjne wsi ze środków polityki spójności. W przeciwnym przypadku wieś w sposób trwały, przynajmniej znaczna jej część, pozostanie w wykluczeniu cywilizacyjnym. Niestety, […]

Wystąpienia posła na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 20 czerwca 2013 r.

118 posiedzenie Komisji 1. zanowni państwo, dla mnie wykonanie budżetu nie jest tylko suchą analizą zdarzeń księgowych, ale daje również podstawy do oceny pewnych kierunków polityki państwa wobec rolnictwa. Te zdarzenia księgowe, które zostały opisane, NIK ocenia pozytywnie w zakresie mechanizmów kontrolnych, nie stwierdza nieprawidłowości przy rozdysponowaniu rezerw, pozytywnie ocenia agencje rządowe, zwraca uwagę na […]